Kapitola 2

Pojetí vysvědčení a zásady hodnocení

Hodnocení na vysvědčení poskytuje dvakrát ročně souhrnnou informaci o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka za určité období, zároveň je součástí systému hodnocení, který je uplatňován systematicky a dlouhodobě. Nahlíží na žáka holisticky, zaměřuje se i na posouzení pro život významných znalostí, dovedností a postojů ve vztahu ke klíčovým kompetencím dle RVP ZV a propojuje formativní účel se sumativním. Jeho cílem je nejen shrnout výsledky žáků, ale současně nabídnout možnosti pro další rozvoj a vést žáky k přijímání odpovědnosti za vlastní učení.

Vysvědčení plní funkci:

 1. sumativního hodnocení tím, že poskytuje informaci o dosažené úrovní výstupů žáků a jejich chování v konkrétním období ve vztahu k cílům vzdělávání;
 2. formativního hodnocení tím, že poskytuje žákovi slovní zpětnou vazbu k jeho procesu učení, výsledkům a doporučení k dalšímu rozvoji. Současně slouží k jeho sebereflexi a dalšímu rozvoji žáka.

Primárním účelem hodnocení je podpora učení a rozvoje žáků. To se neobejde bez průběžné podporující zpětné vazby, formativního hodnocení, spoluúčasti žáka na hodnocení. Jen tak jsme schopni na základě dat, která máme k dispozici, odpovědně vyplnit vysvědčení jiné koncepce a kvality. Tomu se všichni učíme. Pomoci nám mohou níže uvedené zásady hodnocení.

Nová podoba vysvědčení vychází z následujících obecných zásad, které jsou uplatňovány ve výuce.

Obecné zásady hodnocení

 1. Stěžejní charakteristikou hodnocení je jeho formativní účel — poskytuje žákovi průběžnou zpětnou vazbu a konkrétní informace o průběhu procesu učení ve fázi, kdy se jeho výkon dá ještě zlepšit, takže slouží i k jeho sebereflexi, a tímto k dalšímu rozvoji a postupnému přijímání odpovědnosti za vlastní učení.
 2. Hodnocení je kriteriální — výkon žáka je posuzován na základě předem postulovaných cílů/oblastí/indikátorů, nikoli intuitivně.
 3. Hodnocení je systematické — vychází z plánovitého a průběžného pozorování a zaznamenávání jevů a procesů, které jsou zakotveny v hodnoticích kritériích a specifikovány v indikátorech.
 4. Hodnocení je individualizované — neporovnává žáky mezi sebou, ale výkon žáka je posuzován vzhledem k předešlému výkonu, individualitě a jeho specifickým schopnostem. Hodnocení odráží aktuální úroveň osvojení kompetencí, zda vzhledem ke stanovenému cíli došlo ke zlepšení, či nikoliv a jaké jsou možnosti rozvoje kompetencí do budoucna.
 5. Hodnocení učitelem je doplňováno o sebehodnocení žáka a vrstevnické hodnocení.
 6. Hodnocení je komplexní — zahrnuje průběh i výsledky vzdělávání ve vztahu k celkovému rozvoji osobnosti žáka.
 7. Průběžné hodnocení ústí v sumarizující shrnutí výsledků učení, které je doplněno o další možnosti rozvoje žáka.

Předpokládané výhody

 1. Vyučující budou mít k dispozici nástroj, který jim pomůže jejich působení více zaměřit na komplexní formování osobnosti žáka a hlubší vnímání jeho silných stránek nejen v kognitivní doméně.
 2. Vyučující bude podpořen v průběžném a formativním hodnocení aspektů, které jsou v současném systému výuky nedostatečně uchopeny.
 3. Žáci hlouběji porozumějí požadavkům na hodnocené výstupy a na úroveň a míru jejich dosažení v průběhu roku. Průběžná formativní zpětná vazba je povede k dalšímu rozvoji, k postupné motivaci pro celoživotní učení a k přijímání odpovědnosti za vlastní učení. Na vysvědčení budou jejich výsledky prezentovány v podobě, které žáci rozumějí.
 4. O výsledcích mohou žáci společně s vyučujícími i rodiči vést diskusi k dalším opatřením pro jejich rozvoj.
 5. Rodiče získají informaci o úrovni výsledků vzdělávání jejich dítěte a doporučení, jak mohou s dítětem doma pracovat či ho rozvíjet.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info