Kapitola 8

Ukázky práce s vysvědčením

Ukázky sběru dat pro slovní hodnocení výchovných předmětů

Každý z učitelů hledá možnosti, jak si zaznamenávat nejen výsledky z hodin, ale i proces. Hledá způsob uchování důkazů o tom, jak se žáci učí, jaké dělají pokroky, co se jim dařilo, kde překonávali překážky, kde udělali pokrok. Nabízíme příklady tohoto hledání.

Výtvarná výchova

Z rozhovoru s učitelkou VV vyplynulo, že jí při psaní vysvědčení chyběly konkrétní poznámky o tom, jak žáci během pololetí pracovali. Proto si začala zaznamenávat proces i výsledky takto.

Během hodiny si zkouší dělat poznámky o žácích do sešitu. Samozřejmě, že se jí nedaří zachytit proces, nebo výsledek u všech žáků a to není ani cílem. Po ukončení činnosti si však práce žáků fotí a v období nepřímé práce s žáky (často odpoledne) se k pracím žáků vrací, vybavuje si proces práce žáků a své záznamy si doplňuje.

VV-ukázka sběru dat pro hodnocení

Tělesná výchova

V rámci Tělesné výchovy jsou vyučující zvyklí i zaznamenávat výkony žáků. Učitelka TV hledá cesty, jak pomocí svých poznámek zaznamenat všechny cíle TV. Využívá značky z naší žákovské knížky „Hodnocení a sebehodnocení žáka“: Ú – úplně, O – osvojeno, Č – částečně, JN – ještě nezvládá. Stejné značky žáci využívají při svém týdenním sebehodnocení. Z rozhovoru vyplynulo, že při tvorbě dalších nástrojů pro hodnocení žáků by si přidala víc prostoru pro poznámky.

Ukázka záznamu vyučující tělesné výchovy

Hudební výchova

Učitelka HV zaměřuje své hodnocení vždy na některou složku HV. Pro každou z těchto složek má připravenou tabulku (rytmus, zpěv, poslech…). I když v hodině probíhá více typů činností, tak hodnocení zaměřuje jen na jeden typ. Ne vždy se jí daří si po hodině vzpomenout na všechny žáky, proto hodnocení probíhá opakovaně, aby se soustředila další hodinu na zbývající žáky. Pokud je ve třídě asistent pedagoga, tak je při pozorování žáků a záznamech pro učitele velkou oporou. V tabulce hodnocení je vidět i prostor pro poznámky u každého žáka. Hodnocení v rámci této tabulky může probíhat až třikrát a je možné sledovat pokrok žáka.

Ukázka záznamového archu vyučující hudební výchovy

Ukázky sebehodnocení žáků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info