Ukázka šablony aktuální verze Vysvědčení JINAK

Experimentální vysvědčení pro školní rok 2022/2023

Vysvědčení JINAK: Primárním účelem hodnocení je podporovat učení a rozvoj žáků.

V projektu Inovace závěrečného hodnocení žáků základní školy usilujeme o rozvoj hodnocení dětí v našich školách. Přibližujeme se tak postupně k vysvědčení, které navazuje na průběžné hodnocení ve škole a ústí ve smysluplné závěrečné hodnocení v souladu s trendy zemí s vyspělými vzdělávacími systémy.

Cílem je nejen vývoj nového vysvědčení, ale i celkový rozvoj průběžného hodnocení dětí v každodenním chodu školy.

Na vysvědčení jsou uvedeny formální náležitosti, hodnocení chování žáka, hodnocení teoretických předmětů, hodnocení výchovných předmětů a prostor pro sebehodnocení. V případě rozhodnutí školy je na vysvědčení také prostor pro zprávu pro dítě od rodičů. Celkem má vysvědčení šest stran.

Šablona vysvědčení je autorským dílem Masarykovy univerzity. Může být využita pro hodnocení na základní škole pouze jako celek. Šablona je aktuálně integrována do informačního systému Edookit a Edupage.

Ukázka vysvědčení — 1. strana, 2. stupeň (zvětšíte kliknutím na obrázek)

Titulní stránka vysvědčení

První strana obsahuje logo školy, které by mělo být v barevném provedení. Jsou zde shromážděny všechny důležité informace o dítěti a formální náležitosti dle požadavků kladených na vysvědčení v České republice.

Titulní strana vysvědčení může být barevná nebo černobílá. Chceme podtrhnout identitu školy uvedením loga školy právě zde na titulní straně.

Ukázka šablony vysvědčení — 2. strana, 1. stupeň (zvětšíte kliknutím na obrázek)

Stránka vysvědčení věnovaná chování žáka či žákyně

Hodnocení projevů chování žáka je v návrhu vysvědčení novou kategorií. Jejím cílem je poskytnout celostní obraz žáka o jeho chování ve škole nejen v oblasti dodržování pravidel, ale také v naplňování a rozvíjení vybraných klíčových kompetencí. Z hlediska rozsahu není možné na vysvědčení hodnotit všechny klíčové kompetence, což však neznamená, že se jejich rozvoji a hodnocení učitel nevěnuje průběžně. Klíčové kompetence z RVP ZV jsou pro účel tvorby vysvědčení seskupeny do tří kategorií:

  1. rozvoj ve vztahu k sobě samému,
  2. rozvoj ve vztahu k ostatním členům školní komunity i okolnímu světu,
  3. přístup žáka k práci a učení.

Stránka se věnuje hodnocení některých dovedností dětí, které jsou nadpředmětové a reprezentují projevy chování dětí ve škole, či přesněji to, jak vidí jejich jednání vyučující.

Strana obsahuje úvodní odstavec, kterým vyučující mohou oslovit dítě a zmínit pro ně významné informace. Vyšli jsme vstříc požadavkům vyučujících, kteří si mohou zvolit, zda tyto dovednosti budou hodnotit pouze slovně, nebo i na čtyřstupňové škále.

Jak na hodnocení v oblasti chování žáka? METODIKA PRO VYUČUJÍCÍ

Cílem hodnocení je nejen posoudit úroveň očekávaných výstupů v daných vzdělávacích oblastech/oborech, ale především upozornit na silné stránky žákyně či žáka a možnosti jejich dalšího rozvoje. Hodnocení na tomto vysvědčení propojuje sumativní hodnocení s hodnocením formativním a vychází z průběžné půlroční práce vyučujících a žáků.

Ukázka vysvědčení — 3. strana, 2. stupeň (zvětšíte kliknutím na obrázek)

Hodnocení teoretických předmětů

Na stránkách vysvědčení, kde jsou hodnoceny výsledky žáků v teoretických předmětech, jsme sladili pojetí hodnocení na 1. a 2. stupni. Nyní jsou na obou stupních hodnoceny očekávané výstupy žáků, které vycházejí z RVP ZV. A vyučující je budou žákům průběžně konkretizovat podle svých ŠVP.

Hodnocení teoretických předmětů na vysvědčení jinak je označeno šipkou dle rozvoje žáka na čtyřstupňové škále, které je doplněno slovním sdělením. Vyučující také mohou přidat známku k hodnocenému předmětu, tuto možnost na vysvědčení ponecháváme.

Hodnoticí stupnice má čtyři stupně. Na vysvědčení jsou vyjádřeny zkratkami — důvodem je větší přehlednost a úspora místa pro slovní sdělení vyučujících. Děti totiž žádaly, aby jejich vysvědčení obsahovalo více informací o tom, co a jak mohou zlepšit.

 

Jak na hodnocení v oblasti teoretických předmětů? METODIKA PRO VYUČUJÍCÍ

Ukázka vysvědčení — 5. strana, 1. stupeň (zvětšíte kliknutím na obrázek)

Hodnocení výchovných předmětů

Cílem výchovných předmětů je, aby si děti vybraly něco, co je bude v životě provázet a co je bude těšit. Aby objevovaly svět hudby, výtvarné tvorby, práce a pohybu. Dále aby své dovednosti rozvíjely vědomě a s odvahou zkoušely nové a neobvyklé věci.

V rámci vysvědčení jinak nejsou výchovné předměty hodnoceny známkou, ale pouze slovním hodnocením. Na vysvědčení vyučující žákům sumarizuje jejich silné stránky, pokrok a doporučení pro další rozvoj.

Jak na hodnocení v oblasti výchovných předmětů? METODIKA PRO VYUČUJÍCÍ

Ukázka vysvědčení — 6. strana, 1. stupeň (zvětšíte kliknutím na obrázek)

Sebehodnocení žáka/žákyně

Přidanou hodnotou tohoto vysvědčení je sebehodnocení dítěte, jemuž je na vysvědčení věnován samostatný list. Sebehodnocení může mít rozdílnou formu, která záleží na volbě školy. Zakomponování sebehodnocení do vysvědčení sděluje důležitou zprávu: Záleží nám na názoru vašeho dítěte, je pro nás důležitý a učíme vaše dítě porozumět tomu, co je od něj požadováno, co umí a co je pro něj ještě výzvou.

Celkově tak vysvědčení navazuje na průběžné hodnocení, které podporuje učení dětí a sumarizuje dva pohledy na výsledky: vyučujících i žáků.

Jak na sebehodnocení žáka? METODIKA PRO VYUČUJÍCÍ Ukázky sebehodnocení žáků

Fotogalerie vysvědčení

Ukázka prázdné šablony pro 1. stupeň ZŠ

Ukázka prázdné šablony pro 2. stupeň ZŠ

Kde se mohu o vysvědčení jinak dozvědět více informací?

Video pro rodiče k pilotním verzím vysvědčení Metodika pro vyučující Chci vysvědčení na své škole Vzdělávací kurzy

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info