Kapitola 7

Metodika hodnocení ve výchovných předmětech

Cíl výchovných předmětů vyplývá z názvu — jde hlavně o výchovu v daném oboru. Cílem výchovných předmětů je, aby si žáci vybrali něco, co je bude v životě provázet a co je bude těšit; aby objevovali svět hudby, výtvarné tvorby, práce a pohybu. Dále aby své dovednosti rozvíjeli vědomě a s odvahou zkoušeli nové a neobvyklé věci.

Výchovy jsou důležitou součástí komplexního vzdělávání a rozvoje žáků. Mohou nasměrovat žáka v objevování svého talentu, nebo pomáhat v hledání volnočasových aktivit. Podstatné je neustále posilovat silné a jedinečné stránky žáka ve výchovách, aby zažíval úspěch a byl motivován experimentovat, dokázal překonávat stereotypy.

Propojení celospolečenských témat s uměleckou tvorbou mohou významně ovlivňovat postoje žáka a rozvíjet jeho etické hodnoty. Z tohoto důvodu mají výchovy nezastupitelnou roli ve vzdělávání a je potřeba jim věnovat dostatečný prostor. 

Cílem hodnocení výchov by měla být podpora žáka v jeho rozvoji. I proto nejsou tyto předměty hodnoceny známkou, ale je zde pouze prostor pro slovní vyjádření učitele.

Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání

Vzhledem k tomu, že cílem hodnocení ve výchovných předmětech je podpora žáka v jeho rozvoji jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti a v projevování pozitivních citů v chování, jednání a v prožívání životních situací, nehodnotíme je známkou ani stupnicí, ale pouze slovním vyjádřením učitele. V současnosti si mohou vyučující v případě integrovaného předmětu název předmětu upravit. Předměty by ale měly být v souladu se ŠVP.

Hodnocení nemusí být rozsáhlým textem. Učitel hodnotí výstupy, které byly hlavním obsahem uplynulého období a jsou v souladu s ŠVP. Vyučující hodnotí silné stránky žáka, zaměří se i na dílčí úspěchy. Doporučí vhodné strategie k žádoucímu rozvoji. Při hodnocení je možné využít i sebehodnocení žáka. Pokud prostor pro další rozvoj učitel nevidí, může např. žákovi doporučit pokračování v práci stejným způsobem i v dalším období.

Příklady hodnocení silných stránek a pokroku žáků

 • Dosáhls významného pokroku v atletických disciplínách díky své houževnatosti a odolnosti při překonávání překážek.
 • Zapojuješ se do všech pohybových aktivit, aktivně a s vervou zkoušíš nové aktivity.
 • Vynakládáš velké úsilí při dosahování stanovených cílů.
 • Zaznamenáváš a vyhodnocuješ svůj výkon, usiluješ o zlepšení tělesné zdatnosti.
 • Orientuješ se ve světě sportu. Aktivně se věnuješ sportu i ve volném čase.
 • Osvojené pohybové dovednosti tvořivě aplikuješ ve hře i v soutěžích.

Více příkladů hodnocení výchovných předmětů

Možná rizika při hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání

 • Vzhledem k tomu, že vyučující některých předmětů často vidí žáky jednou za týden, někdy i za delší dobu, je obtížné přesnější hledání důkazů toho, jak se žák rozvíjí. Je to podnět pro zaměření pozornosti na tyto „neviditelné“ žáky. K tomu bude zapotřebí vytvářet nástroje a možnosti, jak žáky pozorovat a jak si zaznamenávat informace o jednotlivých žácích. Některé příklady praxe uvádíme v přílohách.
 • Hodnocení bude formální a učitelé budou kopírovat hodnocení různým žákům.
  Je možné, že někteří žáci budou v oblastech hodnocení na tom podobně, a tedy i doporučení mohou být podobná. Přesto bude mít hodnocení větší vypovídací hodnotu než známka. Pro inspiraci jsme nabídli seznam kategorií, které je možné hodnotit v jednotlivých předmětech a tento seznam je možné dále rozšiřovat.
 • Hodnocení bude velmi dlouhé a pro žáka nesrozumitelné.
  Cílem je zaměřit se na jednu nebo dvě oblasti, které byly hlavním tématem uplynulého období nebo v nich konkrétně žák udělal pokrok.

Pozitiva, přínos při hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání výchovných předmětů

 • Verbalizované hodnocení podpoří větší zaměření vyučujících na sledování procesu učení a výsledků žáků. Vyučující mohou více diskutovat se svými žáky o jejich rozvoji i přístupu k činnostem ve výchovných předmětech.
 • Všem se bude rozšiřovat soubor toho, co bychom mohli hodnotit, co považujeme za důležité v těchto výchovných předmětech.
 • Vyučující budou více zapojovat žáky do procesu sebehodnocení.
 • Vyučující si budou vytvářet nástroje pro objektivizované hodnocení žáků. Například záznamy z pozorování, rozhovory s žáky, využití portfolií atd. Inspirace záznamů průběžného hodnocení žáků jsou k dispozici v přílohách.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info