Aktuálně
o hodnocení a Vysvědčení JINAK

 • Aktuální informace k Vysvědčení JINAK: vydávání ve školním roce 2023/2024

  Vážené paní ředitelky, ředitelé,
  dne 30. 5. 2024 jste obdrželi informaci z MŠMT, že se nepodařilo připravit novelu vyhlášky č. 3/2015 S., o některých dokladech o vzdělání tak, jak bylo slíbeno.

  Osobně je mi velmi líto, že termín nebyl dodržen a jsem si vědoma komplikací, které to všem přináší s ohledem na úsilí, které jste dosud do změny vložili. MŠMT jsem žádala o vaši podporu, stejně tak opakovaně jsem argumentovala vůči změnám na schváleném formuláři, které byly učiněny.

  Z dalších navazujících zpráv jsem obdržela informaci, že vyhláška na poradě vedení MŠMT prošla se dvěma připomínkami a MŠMT ji bude předkládat do mezirezortního připomínkového řízení a legislativní rady vlády. Věřím, že k 1.9. bude schválena.

  Jana Kratochvílová,
  vedoucí projektu Vysvědčení JINAK


  Zde přinášíme úplné znění informací z MŠMT a změn v šabloně vysvědčení JINAK pro vyhlášku.

  MŠMT vás informovalo, že současná schvalovaná varianta obsahuje určité změny oproti „projektové“ verzi vysvědčení JINAK. Jsou to zejména:

  Nutnost potvrdit každý list vysvědčení

  • Upozorňovala jsem jednak na náročnost tohoto opatření, jednak na prostor, který toto opatření na dalších listech vyžaduje. Na tomto požadavku MŠMT trvá.

  Sebehodnocení formálně jako příloha, nikoli součást vysvědčení

  • Pokud chceme rozvíjet respektujíc vztah s žáky, pak je třeba je do procesů hodnocení zapojit, a to i na vysvědčení. Ukazuje se, že pokud ukážeme, že hlas žáka na vysvědčení je důležitý, pak najde sebehodnocení své uplatnění i v běžné výuce. Vyučující pak pracují se sebehodnocením žáků systematičtěji, postupně se rozvíjí hodnotící jazyk a žáci se učí promýšlet další kroky v učení.
  • Hodnocení není jednostranný proces a na komunikaci mezi vyučujícími a žáky je průběžné i závěrečné hodnocení založeno. Je to základní stavební kámen, z něhož jsme při koncepci vysvědčení JINAK vyšli. Je to inovativní prvek, který podporuje zodpovědnost žáků za své výsledky.
  • Ve vyhlášce číslo 48/2001 Sb. je v §14 k hodnocení uvedeno: (2) Pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu12) a obsahují zejména: a) zásady a způsob hodnocení a sebehodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků, včetně získávání podkladů pro hodnocení. Jestliže se se sebehodnocením počítá průběžně, pak by mu nemělo nic bránit i na vysvědčení.
  • V 1.-3. ročníku by mělo do budoucna existovat jen slovní hodnocení. Vyučující nebudou moci používat známky jako vnější motivaci. Bez sebehodnocení nebude fungovat zrušení známek, neboť nebude podpořena vnitřní motivace a vnější motivace prostřednictvím známek nebude existovat. Chceme-li, aby zrušení známek uspělo, pak je nezbytné podpořit seberegulaci učení a to prostřednictvím sebehodnocení. Aby se stalo sebehodnocení součástí života škol, musí být chtěno i na vysvědčení.
  • Použít sebehodnocení pouze jako přílohu, nikoliv součást vysvědčení pak považuji za chybné. Ukazuje to na nedůvěru v žáky i jejich vyučující.

  Větší obecnost...

  ale ta nemůže být z pohledu škol na škodu, protože umožňuje právě i využití „projektové“ podoby.

  • Jedním z důvodů, proč si školy vybraly vysvědčení JINAK, je jeho strukturovanost, analytické a zároveň holistické hodnocení, možnost využít kombinovaného hodnocení a zapojit žáky na vysvědčení. Zobecnění může na jednu stranu podpořit další školy v jeho využití, ale může také způsobit bezradnost. Hodnotící škála, která je na vysvědčení JINAK, je výsledkem mnoha hodin diskusí a ověřování. Postupně je vyučujícími přenášena do každodenní výuky. Strukturu, kterou vyučující uvítali, i hodnotící škálu nabídneme vyučujícím v metodickém pokynu. K dispozici bude vyučujícím také i nadále metodický portál k vysvědčení JINAK. Za důležitý prvek, který na vysvědčení vyjadřuje vzdálenost žáka od cíle v hodnocených kritériích, považujeme vizuální znázornění pomocí šipek. Šipky představují cestu, podporující růstové nastavení mysli. Šipka naznačuje možnost dalšího rozvoje.

  Vysvědčení JINAK bylo vytvářeno s cílem rozvoje hodnocení ve školách, zapojení všech aktérů, jichž se učení žáků týká do procesu. Je inovativní, jeho uživatelé jsou o pár kroků dále, udávají směr. Dovolme jim v takto pojaté inovaci pokračovat.

 • Příběhy škol

  Zkušenost s Vysvědčením JINAK: prezentace škol

  Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12,
  Základní škola a Mateřská škola Střílky, příspěvková organizace,
  Základní škola a mateřská škola, Ivančice - Řeznovice, okres Brno - venkov,
  a Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

  patří mezi školy, které pilotovaly experimentální vysvědčení, Vysvědčení JINAK ve vybraných třídách na své škole.

  Jaká je jejich zkušenost? Jak se dařilo implementovat? A jak se dá dělat Vysvědčení JINAK?
  Podívejte se na záznam prezentace na Youtube.

  Prezentace cesty školy na workshopu k představení Vysvědčení JINAK a k ukončení projektu "Vývoj a implementace pilotního designu školního vysvědčení: Inovace závěrečného hodnocení žáků základní školy ve vazbě na komplexní rozvíjející hodnocení" dne 26. září 2023 v Brně na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.

 • Pozvánka

  14. května online konzultace pro školy, které chtějí psát Vysvědčení JINAK poprvé

  Bez popisku

  Zaujala Vás prezentace vysvědčení a chcete změnit nejen vysvědčení na své škole? Podpoříme vás na společném setkání. Sdílení dobré praxe probíhá se spolupracujícími školami, které již Vysvědčení JINAK vyplňovaly. Prostor bude také pro další dotazy a Vaše připomínky.

  Setkání se uskuteční dne 14. 5. 2024 od 15:00 do 16:30 hodin, přes platformu Zoom (registrujte se s předstihem).

  Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na setkání!

 • Dramatická výchova - inspirace pro praxi

  Aktualizovali jsme matodiku pro dramatickou výchovu.

  Děkujeme za zpracování BcA. Alžbětě Rajchlové, učitelce v ZŠ Naše škola Praha a absolventce oboru Dramatická výchova na DAMU — Dv, která zpracovala charakteristiku předmětu a příklady hodnocení pro Vysvědčení JINAK.

  Podívejte se na inspiraci přímo v metodice pro vyučující.

 • Zveřejňujeme odborný výstup projektu - souhrnnou výzkumnou zprávu

  S ukončením projektu Vývoj a implementace pilotního designu školního vysvědčení: Inovace závěrečného hodnocení žáků základní školy ve vazbě na komplexní rozvíjející hodnocení podpořeného Technologickou agenturou ČR (TL05000360) je dostupná studie o procesu tvorby designu a popisu vysvědčení s uvedením propojení formativního a sumativního hodnocení do praxe.

  Tato souhrnná výzkumná zpráva obsahuje popis experimentálního vývoje vysvědčení a jeho implementace v praxi, metodický pokyn k práci s vysvědčením a zprávu o propojení formativního a sumativního hodnocení. Zpráva je dostupná na webových stránkách projektu.

  Zpráva je dostupná na webových stránkách projektu.

 • Tisková zpráva k ukončení projektu

  Nové školní vysvědčení

  Základní školy mohou využít nové školní vysvědčení, které tři roky vyvíjel tým odborníků z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Inovované vysvědčení je založeno na kombinovaném hodnocení, kde vyučující hodnotí podle kritérií a doplňují je slovním hodnocením. Vyučující mohou uvést i známku, která ale již není stěžejním motivem. Do procesu hodnocení také nové vysvědčení zapojuje samotné žáky a zcela nově přistupuje i k hodnocení chování.

  Tisková zpráva dostupná zde.

 • Jak vyplnit Vysvědčení JINAK v 1. pololetí 2024? Metodika k vyplnění Vysvědčení JINAK

  Chcete psát Vysvědčení JINAK již v tomto pololetí šk.r. 2023/2024?
  Připravili jsme pro Vás metodiku k vyplnění formuláře vysvědčení - dostupná ke stažení.

  Šablona vysvědčení je autorským dílem Masarykovy univerzity. Může být využita pro hodnocení na základní škole pouze jako celek. Šablona je aktuálně integrována do informačního systému Edookit a Edupage. Pokud máte jiný školní e-systém, který integrovanou šablonu vysvědčení JINAK nemá, napište nám přes kontaktní formulář, poskytneme Vám samostatnou šablonu ve wordu.

  Další metodickou podporu nabízíme přímo vyučujícím. K formuláři je zpracována kompletní metodika na portálu Vysvědčení JINAK - METODIKA PRO VYUČUJÍCÍ. Zde jsou uvedeny informace o projektu, komplexní metodika k pojetí a vyplnění vysvědčení, inspirace z praxe i ukázky vysvědčení.

 • Záznam z konference - prezentace projektu a jeho výstupů

  Záznam z workshopu, který proběhl 26. září 2023 na Pedagogické fakultě MU.

  Podívejte se na video
  Vysvědčení JINAK: Primárním účelem hodnocení je podporovat učení a rozvoj žáků

  - představení šablony Vysvědčení JINAK, projektu Vývoj a implementace pilotního designu školního vysvědčení: Inovace závěrečného hodnocení žáků základní školy ve vazbě na komplexní rozvíjející hodnocení.

 • Chcete využívat vysvědčení JINAK pro své žáky?

  Zaujala Vás prezentace vysvědčení a chcete změnit nejen vysvědčení na své škole?
  Přijďte na ONLINE SETKÁNÍ pro zájemce o vysvědčení - 6. listopadu 2023 od 14:30 hodin.

  Představíme Vám metodiku a podklady k vysvědčení JINAK. Prostor bude ke sdílení zkušeností s našimi vyučujícími ze škol, které již vysvědčení vyplňovali. Těšíme se také na Vaše dotazy.
  REGISTRACE NA ONLINE SETKÁNÍ 6. 11. 2023
  Online setkání proběhne na platformě ZOOM.

  Chcete vysvědčení JINAK použít i ve své škole?
  Budeme rádi, když nám dáte vědět (sběrný formulář)

 • Nabízíme další vzdělávací kurzy k propojení formativního vzdělávání s Vysvědčením JINAK

  Nově otevíráme další přihlašování na kurzy HODNOCENÍ JINAK.
  Zajímáte se o formativní hodnocení? A o propojení formativního vzdělávání pro práci v průběhu celého školního roku?

  Nabízíme vám možnost krátkodobého i dlouhodobého vzdělávání.

  Co vás čeká?

  • Prakticky zaměřené workshopy rozvíjející dovednosti vyučujících v oblasti formativního hodnocení: výklad, diskuse, nácvik dovedností, práce s vybranými videozáznamy, ukázky z praxe.
  • Postupný rozvoj vašich dovedností.
  • Podpora sdílení získaných zkušeností ve své škole.
  • Změna kultury učení, podpora motivace žáků k učení.
  • Tým lektorů s dlouhodobou zkušeností v praxi.

  Podívejte se na aktuální vzdělávací kurzy.

 • Aktualizovali jsme Přílohu č.1 k metodice Vysvědčení JINAK

  Metodika propojuje oblast CHOVÁNÍ žáka ve škole ve vztahu k naplňování klíčových kompetencí RVP ZV.
  Uvádíme pomocnou tabulku pro vyučující s indikátory chování žáka ve škole, jež jednotlivá kritéria dále konkretizují. Při hodnocení chování žáka zohledňuje učitel jeho věk a pokrok vzhledem k předchozímu hodnocenému období.

  Podívejte se na celou aktualizovanou Přílohu č. 1 metodiky.

 • Konference Vysvědčení JINAK - hodnocení jinak (26. 9. 2023)

  Přijďte si poslechnout příběhy škol, které se na tuto cestu s Vysvědčením JINAK už vydaly.

  Zveme Vás na prezentaci inovovaného vysvědčení pro základní školy v rámci projektu Vývoj a implementace pilotního designu školního vysvědčení: Inovace závěrečného hodnocení žáků základní školy ve vazbě na komplexní rozvíjející hodnocení.

  Oficiální prezentace inovovaného vysvědčení
  26. 9. 2023 v čase 9:00-15:00 hodin
  Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Poříčí 9, Brno

  Konference se koná pod záštitou paní doc. PhDr. Mgr. Simony Koryčánkové, Ph.D., děkanky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

  Kapacita omezena. 

  REGISTRUJTE SE DO 5. 9. 2023

 • Vzdělávací kurzy k propojení formativního vzdělávání s Vysvědčením JINAK

  Zajímáte se o formativní hodnocení? A o propojení formativního vzdělávání pro práci v průběhu celého školního roku?

  Nabízíme vám možnost krátkodobého i dlouhodobého vzdělávání.

  Co vás čeká?

  • Prakticky zaměřené workshopy rozvíjející dovednosti vyučujících v oblasti formativního hodnocení: výklad, diskuse, nácvik dovedností, práce s vybranými videozáznamy, ukázky z praxe.
  • Postupný rozvoj vašich dovedností.
  • Podpora sdílení získaných zkušeností ve své škole.
  • Změna kultury učení, podpora motivace žáků k učení.
  • Tým lektorů s dlouhodobou zkušeností v praxi.

  Podívejte se na aktuální vzdělávací kurzy

 • Chcete vysvědčení JINAK použít i ve své škole?

  Zaujala Vás prezentace vysvědčení a chcete změnit nejen vysvědčení na své škole?

  Chcete vysvědčení JINAK použít i ve své škole?
  Budeme rádi, když nám dáte vědět.

  Číst dál...

 • Systém hodnocení a sebehodnocení žáků - publikace dostupná

  Zajímáte se o bližší informace, jak pochopit a uchopit hodnocení a sebehodnocení žáků? Inspirujte se v knize Jany Kratochvílové: Systém hodnocení a sebehodnocení žáků: Zkušenosti z České republiky i Evropských škol - náhled ke stažení.

  Kniha je výsledkem dlouhodobé výzkumné reflexe směřujícím k vytvoření komplexního systému hodnocení a sebehodnocení žáků v primárním vzdělávání a výsledkem dvouletého výzkumu, koncentrovaného na analýzu učitelova pojetí sumativního hodnocení a výsledků hodnocení žáků na konci školního roku v mezinárodním prostředí Evropské školy.

  Více informaci a tipy k formativnímu hodnocení

 • Náš příběh...

  Naším projektem chceme nabídnout změnu. O tom, že to jde změnit, svědčí jednak snahy některých našich škol a vyučujících, kteří nejen k průběžnému, ale i závěrečnému hodnocení přistupují odlišným způsobem, jednak zkušenosti ze zahraničí, kde má vysvědčení kvalitativně odlišnou hodnotu. Vysvědčení vypovídá komplexněji o procesu učení i výsledcích žáka a jeho osobnosti.

  Náš příběh...

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info