Kapitola 5.3

Kritéria a indikátory pro hodnocení chování žáka

Chování žáka ve škole — ve vztahu k naplňování klíčových kompetencí RVP ZV

Zde uvádíme pomocnou tabulku pro vyučující s indikátory chování žáka ve škole, jež jednotlivá kritéria dále konkretizují.

 

ŽÁK VE VZTAHU K SOBĚ

jeho psychický vývoj a vyzrávání ve vztahu k sobě samému

 

ŽÁK VE VZTAHU K DRUHÝM

mapování jeho interpersonálního rozvoje, fungování v menší i širší sociální skupině a společnosti jako celku

 

ŽÁK PŘI UČENÍ

dokumentující rozvoj jeho učebních, pracovních a motivačních charakteristik

Příloha č. 1 — Kritéria a indikátory pro hodnocení chování žáka

(akt. 13. 9. 2023)

CHOVÁNÍ ŽÁKA VE VZTAHU K SOBĚ

Kritérium
(naplňované kompetence)

1. stupeň ZŠ

2. stupeň ZŠ

Přiměřeně situaci vyjadřuje své myšlenky.

(Kompetence komunikativní;
kompetence sociální a personální)

Žák

 • srozumitelně vyjadřuje své potřeby, nápady, návrhy, záměry, přání atd.
 • prožívá a popisuje pocity štěstí, smutku, úspěchu, hněvu, zklamání…

Žák

 • srozumitelně, výstižně a souvisle dává najevo své myšlenky, názory a podněty
 • s respektem k sobě samému, ostatním i prostředí vyjadřuje pocity štěstí, smutku, úspěchu, hněvu, zklamání…

Rozezná vhodné a nevhodné chování.

(Kompetence komunikativní;
kompetence sociální a personální;
kompetence k učení)

Žák

 • řídí se základními pravidly v kontaktu s lidmi
 • chová se adekvátně s ohledem na situaci a prováděné činnosti (hra, učení atd.)
 • dodržuje základní hygienická pravidla

Žák

 • řídí se pokročilými pravidly v kontaktu s lidmi
 • adekvátně kontroluje a usměrňuje vlastní chování s ohledem na situaci
 • zvažuje a přijímá důsledky svého chování a osobních rozhodnutí, přebírá za ně odpovědnost
 • dbá na svůj zevnějšek, dodržuje pravidla hygieny

Pracuje na svém rozvoji.

(Kompetence komunikativní;
kompetence sociální a personální;
kompetence k
řešení problémů;
kompetence k učení)

Žák

 • uvědomuje si své silné stránky a oblasti pro zlepšení
 • stanoví své cíle, vhodným způsobem je komunikuje a naplňuje
 • je v rámci dané činnosti vytrvalý, iniciativní a nápaditý
 • dokáže pracovat s chybou

Žák

 • dovede posoudit a přiměřeně reflektovat své potřeby, zájmy, silné stránky i oblasti pro zlepšení
 • stanovuje si vlastní individuální cíle, vhodným způsobem je komunikuje a sleduje pokrok k jejich dosažení
 • udělá-li chybu, je schopen ji věcně uznat a užít k poučení a dalšímu rozvoji

CHOVÁNÍ ŽÁKA VE VZTAHU K DRUHÝM

Kritérium
(naplňované kompetence)

1. stupeň ZŠ

2. stupeň ZŠ

Dodržuje stanovená pravidla.


(Kompetence komunikativní;
kompetence sociální a personální)

Žák

 • se podílí na společné komunikaci o nastavení pravidel třídy
 • dodržuje dohodnutá pravidla třídy
 • seznamuje se s pravidly školy a dodržuje ta, která se ho týkají (například ve společných prostorách, ve školní jídelně, na hřišti, při školních výletech)
 • dodržuje pravidla společných her a aktivit
 • respektuje dospělou autoritu

Žák

 • se podílí na společné komunikaci o nastavení pravidel třídy
 • uznává a dodržuje dohodnutá pravidla třídy a vymezuje se vůči jejich porušování
 • respektuje pravidla nastavená ve školním řádu
 • užívá svá práva a plní své povinnosti
 • respektuje dospělou autoritu

Spolupracuje s ostatními.


(Kompetence komunikativní;
kompetence sociální a personální;
kompetence k učení;
kompetence pracovní)

Žák

 • přiměřeným způsobem se zapojuje do společných aktivit
 • aktivně komunikuje, sdílí názory s ostatními
 • naslouchá druhým, pracuje s informacemi, které od nich získal (názory, potřeby, znalosti atd.)
 • spolupracuje s dospělým/učitelem
 • při spolupráci hledá společné cesty ke splnění úkolu nebo k řešení problému

Žák

 • na základě poznání svých možností nebo přijetí určité role v pracovní činnosti přispívá ke kvalitě splnění společného úkolu
 • diskutuje, sdílí názory, uznává různé úhly pohledu, dokáže vyjednávat a dosáhnout řešení/kompromisu
 • v různých situacích dokáže přijímat rozdílné role (vedoucí skupiny, mluvčí, hodnotitel atd.)

Dorozumívá se srozumitelně a účelně.

 

(Kompetence komunikativní; kompetence k řešení problémů

Žák

 • přiměřeným způsobem předkládá a obhajuje vlastní názory
 • s porozuměním přijímá informace a pokyny a reaguje na ně
 • vyjadřuje se přehledně a srozumitelně v ústním i písemném projevu
 • aktivně naslouchá druhým
 • dodržuje obecná pravidla komunikace (přiměřeným způsobem zdraví a oslovuje druhé, adekvátně rozlišuje tykání a vykání, srozumitelně vyjadřuje své přání nebo požadavek, když potřebuje, zeptá se či požádá o pomoc atd.)

Žák

 • přiměřeným způsobem vyjadřuje vlastní názory, přání, požadavky, potřeby, užívá vhodných argumentů, příkladů a závěrů
 • vyjadřuje se plynně, jasně a uceleně, komunikaci (ústní i písemnou) přizpůsobuje rozdílným situacím
 • naslouchá promluvám druhých s empatickým porozuměním a vhodně na ně reaguje
 • dodržuje obecná pravidla komunikace v situačním kontextu (sdílí informace, zdroje a odborné znalosti, aktivně diskutuje, při pozdravu, oslovení i v rozhovoru dodržuje pravidla slušnosti atd.)
 • kvalitně prezentuje výstupy své práce

Přispívá k vytváření bezpečného prostředí.

(Kompetence komunikativní; kompetence sociální a personální)

Žák

 • má zájem o ostatní spolužáky, navazuje přátelské vztahy
 • chová se ohleduplně k potřebám ostatních
 • vnímá pocity ostatních a je si vědom toho, že jeho jednání má dopad na ostatní
 • respektuje odlišnost (v názorech, schopnostech, dovednostech, postojích, kultuře…)
 • případné spory řeší smírně
 • respektuje práva a vlastnictví ostatních

Žák

 • navazuje a udržuje přátelské vztahy
 • chová se ohleduplně a s pochopením k prožitkům a potřebám ostatních
 • respektuje odlišnosti (přijímá myšlenky, názory, hodnoty, postoje a tradice ostatních …)
 • odsuzuje bezpráví a aktivně se vůči němu vymezuje
 • aktivně se podílí na řešení konfliktů s cílem dosažení shody názorů (konsenzu)
 • respektuje práva a vlastnictví ostatních

Zapojuje se do dění ve svém okolí.

(Kompetence sociální a personální;
kompetence občanské)

Žák

 • zajímá se o minulost i současnost své rodiny, vesnice/města, své země
 • aktivně přistupuje k dění ve svém okolí (rodina, třída, vesnice/město)

Žák

 • zajímá se o dění ve své rodině, vesnici/městě, zemi a o aktuální problémy současného světa
 • dovede posoudit situace každodenního života z různých perspektiv
 • aktivně přistupuje k dění ve svém okolí, přichází s novými podněty a návrhy řešení
 • uplatňuje kritické myšlení při kontaktu s vnějším světem (nepodléhá prvnímu dojmu, obecnému mínění a tradovaným názorům, přemýšlí, pracuje s informacemi, orientuje se v problematice, rozhoduje se)

CHOVÁNÍ ŽÁKA PŘI UČENÍ

Kritérium
(naplňované kompetence)

1. stupeň ZŠ

2. stupeň ZŠ

Zodpovědně přistupuje k učení.


(Kompetence k učení;
kompetence pracovní)

Žák

 • chodí do školy řádně připraven a vybaven potřebnými pomůckami
 • aktivně se podílí na svém učení (pozorně naslouchá, dotazuje se, zapojuje se do aktivit, odpovídá na otázky, projevuje zájem o nové informace, aktivně objevuje a zjišťuje)
 • vydrží soustředěně pracovat po určený časový úsek a využít čas stanovený pro plnění úkolu
 • zodpovědně přistupuje ke svým povinnostem, úkolům (včetně domácích)
 • úkoly plní samostatně
 • udržuje své pracovní místo v čistotě a pořádku

Žák

 • chodí do školy řádně připraven a vybaven potřebnými pomůckami
 • aktivně se podílí na svém učení (pozorně naslouchá, dotazuje se, zapojuje se do aktivit, odpovídá na otázky, projevuje zájem o nové informace, aktivně objevuje a zjišťuje)
 • pracuje soustředěně a účelně využívá čas stanovený pro plnění úkolu
 • zodpovědně přistupuje ke svým povinnostem, úkolům (včetně domácích)
 • úkoly plní samostatně

Využívá různé postupy a způsoby učení.


(Kompetence k učení;
kompetence pracovní,
kompetence k řešení problémů)

Žák

 • pracuje samostatně, i ve skupině
 • osvojuje si postupy a způsoby práce podporující proces vlastního učení
 • s dopomocí dospělého plánuje, organizuje a řídí vlastní učení
 • řeší úkoly podle návodu (systematicky)
 • hledá a vytváří různá řešení úkolů, aplikuje tvořivá řešení
 • má přiměřeně osvojené psací dovednosti a pracovní návyky

Žák

 • zná různé strategie učení a využívá je pro svůj rozvoj
 • pružně se přizpůsobuje změnám nebo novým pracovním podmínkám a aplikuje tvořivá a adaptivní řešení
 • na základě propojení a pochopení poznatků z různých oblastí si vytváří ucelený pohled na studované jevy a uvádí je do souvislostí
 • samostatně monitoruje, hodnotí a reviduje své plány při plnění úkolů a dosahování cílů

Vytrvá v práci na obtížných úkolech.


(Kompetence personální; kompetence k řešení problémů)

Žák

 • usiluje o splnění obtížných úkolů
 • nevzdává se při překážce a dokáže vytrvat
 • dokáže přiměřeně zpracovat neúspěch/ chybu, zklamání/selhání

Žák

 • usiluje o splnění obtížných úkolů, vyhledává nová řešení a informace pro jejich splnění
 • pracuje s chybou, překonává překážky a občasné nezdary
 • dokáže zhodnotit, že se mu nedaří, a přiměřeně zpracovat neúspěch/ chybu, zklamání/selhání

Pracuje s různými zdroji informací.


(Kompetence digitální)

Žák

 • používá různé zdroje informací (včetně ICT) ke splnění úkolu, řešení problému, vyhledání informací a ke komunikaci
 • dodržuje pravidla bezpečného a zdraví neohrožujícího chování při práci s digitálními technologiemi
 • dodržuje pravidla slušného chování i v digitálním prostředí

Žák

 • používá různé zdroje informací (včetně ICT) ke splnění úkolu, řešení problému, vyhledání informací, osobnímu rozvoji, ke komunikaci, plánování a trávení volného času
 • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
 • zvažuje příležitosti a rizika digitálních technologií (zabezpečení zařízení, ochrana dat před zneužitím) a snaží se rizika minimalizovat
 • při práci a pohybu v digitálním prostředí se řídí etickými pravidly, je ohleduplný vůči ostatním
 • aktivně předchází situacím ohrožujícím tělesné i duševní zdraví

Posoudí vlastní pokrok.

(Kompetence personální;
kompetence
k řešení problémů;
kompetence
k učení)

Žák

 • zaznamenává průběh a výsledky svého učení (prostřednictvím symbolů i jednoduchou verbální formou) a přizpůsobuje jim proces učení
 • posoudí vlastní pokrok v učení
 • prezentuje svoji práci, hovoří o ní, dokáže podle daných kritérii zhodnotit její kvalitu
 • naslouchá názorům druhých na svou práci a využívá je pro svůj rozvoj

Žák

 • zaznamenává průběh a výsledky svého učení a přizpůsobuje jim proces učení
 • posoudí vlastní pokrok v učení
 • svou práci prezentuje ostatním a sdílí s nimi názory a zkušenosti, reflektuje silné a slabé stránky své práce
 • naslouchá a porozumí názorům druhých na svou práci, dokáže ji dále rozvíjet na základě připomínek ostatních

 

Další témata v kapitole:

5.1 Hodnocení chování na vysvědčení 5.2 Stupnice chování 5/ Metodika hodnocení oblastí chování žáka - úvodní strana

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info